Rechtsbescherming (1 dagdeel)

Qua rechtsbescherming sluit het nieuwe omgevingsrecht aan bij het huidige systeem van rechtsbescherming. Dit ligt onder meer vast in de Omgevingswet en de Invoeringswet Omgevingswet. Voor een aantal besluiten geldt de bezwaarprocedure, ook staat soms direct beroep open. Het kan ook zijn dat in eerste en enige aanleg beroep openstaat op de Raad van State.

Opzet en inhoud cursus “Rechtsbescherming”
Rechtsbescherming in het omgevingsrecht wordt aan de hand de nieuwe wettekst uitgelegd. Ingegaan wordt op aanpalende wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht en de “negatieve lijst”. De achterliggende redenen van de regelingen worden uitgebreid toegelicht. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de nieuwe regeling inzichtelijk gemaakt.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
Juridisch (beleids-)medewerkers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
De deelnemers weten welke rechtsbescherming geboden wordt in het nieuwe omgevingsrecht. Zij kunnen de regeling praktisch toepassen.