Handhaving en Toezicht (1 dag)

De bestuursrechtelijke handhaving is geregeld in hoofdstuk 18 van de Omgevingswet. Het bevoegde gezag is veelal het college van burgemeester en wethouders, zijnde het orgaan dat ook in de meeste gevallen bevoegd is te besluiten ten aanzien van vergunningen, meldingen en dergelijke gedaan in het kader van de Omgevingswet. Ook zijn de Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD’s) belast met handhaving en toezicht. In het kader van handhaving en toezicht staat, naast de andere handhavingsinstrumenten, nu ook de bestuurlijke boete ter beschikking van het bestuur.

Opzet en inhoud cursus “Handhaving en toezicht”
Handhaving en toezicht in het omgevingsrecht worden aan de hand van de nieuwe wettekst uitgelegd. Ingegaan wordt op aanpalende wetgeving zoals de Algemene wet bestuursrecht en de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Aan de hand van praktijkvoorbeelden wordt de nieuwe regeling inzichtelijk gemaakt. De instrumenten op het gebied van bestuursdwang en toezicht worden uitgebreid besproken evenals het programma handhaving en handhavingsstrategie.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
De deelnemers weten welke middelen ter beschikking staan in het kader van handhaving en met welke middelen zij hun toezichthoudende taak kunnen uitoefenen. Ook is duidelijk welke rechtsmiddelen ter beschikking staan van degene die onderworpen is aan toezicht en handhaving. De regels om te komen tot een strategische, programmatische en onderling afgestemde handhaving zijn helder.