Omgevingswaarden, instructies, instructieregels en interventies (1 dag)

De omgevingswaarden houden een verplichting om aan een bepaalde kwaliteit te voldoen en kunnen bijvoorbeeld een toelaatbare milieubelasting voor activiteiten vastleggen. De waarden kunnen worden vastgesteld door gemeenten, provincie en Rijk. Door een instructieregels leggen Rijk en Provincie de doorwerking van de door hen vastgestelde omgevingswaarden vast. Het Rijksbeleid en provinciaal beleid is pas effectief als dit doorwerkt in het beleid van andere lagere overheden. Hiertoe beschikken zij over de instrumenten instructies en instructieregels. Het toepassingsgebied van instructies en instructieregels is bijzonder ruim. De reactieve aanwijzing als instrument van de provincie komt terug als interventiebesluit.

Opzet en inhoud cursus Omgevingswaarden, instructies, instructieregels en interventies
Omgevingswaarden en beleidsdoorwerking worden aan de hand de nieuwe wettekst uitgelegd. Aan de orde komen instructie en instructieregels, de interventie, de omgevingswaarde en toepassing en reikwijdte. Belangrijk onderdelen zijn de bevoegdheid tot het geven instructies en instructieregels en de werking hiervan.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-) medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
Na de cursus te hebben gevolgd weten de deelnemers hoe beleidsdoorwerking wordt bereikt en welke instrumenten verder nog ter beschikking staan om gewenste projecten gerealiseerd te krijgen. Ook is duidelijk welke middelen ter beschikking staan aan de ontvanger van de instructie of interventie en hoe de bemoeienis moet worden beoordeeld in relatie tot onderling bestuurlijk vertrouwen.