Cursus Het bestemmingsplan PLUS (1 dag)

Op diverse plaatsen wordt op basis van de Crisis en Herstelwet geëxperimenteerd met het nieuwe bestemmingsplan PLUS. Door bijvoorbeeld compensatie kunnen projecten die onder de vigeur van de Wet ruimtelijke ordening geen doorgang kunnen vinden in het kader van het bestemmingsplan PLUS wel worden gerealiseerd.

Opzet en inhoud cursus “Het bestemmingsplan PLUS”
Uitgaande van een zekere bekendheid van de deelnemers met het nieuwe omgevingsrecht worden, gebaseerd op de Crisis en Herstelwet, de mogelijkheden in het kader van het bestemmingsplan PLUS bepaald. In het land lopende experimenten met bestemmingsplan PLUS zullen worden besproken en “gelegd” worden naast het nieuwe omgevingsrecht. Aan de orde komen de wettelijke grondslag van het bestemmingsplan Plus, de mogelijkheden van het bestemmingplan Plus en landelijke initiatieven.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers en , vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
Na de cursus kennen de deelnemers de uitgangspunten en de doelstellingen van het nieuwe omgevingsrecht en kunnen in samenwerking met andere disciplines een bestemmingsplan PLUS opstellen. Zij hebben kennis gemaakt met het wettelijk instrumentarium en weten in grote lijnen welke mogelijkheden dit instrumentarium in de praktijk biedt.