Invoeringswet en aanvullingswetten (natuur, bodem, geluid en grondeigendom) (1 dag)

De Invoeringswet
De omgevingswet is afgekondigd in het Staatsblad van 26 april 2016. Inwerkintreding gebeurt door afkondiging van de Invoeringswet, naar verwachting in 2020. De wet regelt diverse juridisch-technische aspecten zoals het overgangsrecht naar het nieuwe wettelijke stelsel. Zo zal de Omgevingswet bijvoorbeeld ook op sommige punten weer worden gewijzigd door veranderde inzichten.

Aanvullingswet Natuurbescherming
De Wet natuurbescherming wordt opgenomen in het stelsel van de Omgevingswet. Het aanvullingswetsvoorstel voorziet in wijzigingen van de Omgevingswet. De meeste inhoudelijke regels ter bescherming van de natuur die nu zijn opgenomen in de Wet natuurbescherming, zullen na integratie in het stelsel van de Omgevingswet een plaats krijgen in de algemene maatregelen van bestuur van de Omgevingswet.

Aanvullingswet bodem
De Aanvullingswet bodem Omgevingswet vervangt materieel de Wet bodembescherming.

Aanvullingswet grondeigendom
Via de Aanvullingswet grondeigendom worden verschillende instrumenten voor grondeigendom, namelijk onteigening, voorkeursrecht, herverkaveling en kavelruil in het landelijk gebied en stedelijke kavelruil toegevoegd aan de Omgevingswet.

Aanvullingswet geluid
De Aanvullingswet geluid Omgevingswet vervangt materieel de Wet geluidhinder en H11 van de Wet milieubeheer. Geluid heeft grote invloed op de kwaliteit van de leefomgeving, geluid speelt dan ook bijna altijd een rol bij nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Opzet en inhoud van de cursus Invoeringswet en aanvullingswetten
De systematiek van de wetgeving wordt besproken. De hoofdlijnen van de invoeringswet en de aanvullingswetten worden besproken. Uitgebreid wordt ingegaan op het overgangsrecht opgenomen in de Invoeringswet.

Resultaat
Na de cursus kennen de deelnemers de inhoud van het overgangsrecht. Zij zijn goed geïnformeerd over de inhoud van de aanvullingswetgeving.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
Juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).