Cursus Algemene Rijksregels (4 AMvB’s op hoofdlijnen) (1dag)

De omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. Een van de kerninstrumenten betreft de centrale regels (Rijksegels). Het gaat dan onder meer om de 4 Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB’s). Dit zijn;

  • Omgevingsbesluit (bevoegd gezag)
  • Besluit Activiteiten leefomgeving
  • Besluit bouwwerken leefomgeving
  • Besluit kwaliteit leefomgeving

De omgevingswet regelt bij voorkeur activiteiten door het stellen van regels in plaats van vergunningen. Door het stellen van centrale regels wordt materiële normstelling vastgelegd. Een initiatiefnemer kan door deze werkwijze sneller aan de slag.

Opzet en inhoud van de cursus Algemene Rijksregels (4 AMvB’s op hoofdlijnen)
Aan de orde komen de vier “centrale” AMvB’s, afwijkingsmogelijkheden “lokaal maatwerk” , de generieke gelijkwaardigheidsbepaling, vertrouwen, gedrag en de mogelijkheid tot aanvulling van de regeling op andere bestuursniveaus.

Resultaat
Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader van de AMvB’s en de globale inhoud. Toepassing en het bereik van de centrale regels zijn voor de deelnemers helder. Dit geldt ook voor de aanvullende bevoegdheid, de afwijkingsmogelijkheid en de generieke gelijkwaardigheidsbepaling.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD). Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu). Medewerkers van woningbouwcorporaties en vergelijkbare organisaties.