Cursus Kerninstrumenten Omgevingsplan (1 dag)

De omgevingswet dekt met één set van zes uniforme kerninstrumenten het terrein van de fysieke leefomgeving. De kerninstrumenten zijn de Omgevingsvisie, het Programma, de Decentrale regels, de Algemene Rijksregels (centrale regels), de Omgevingsvergunning en het Projectbesluit. In deze cursus wordt ingegaan op het omgevingsplan, onderdeel van de Decentrale regels.

Opzet en inhoud cursus “Decentrale regels”
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk en de wettekst wordt, terugkoppelend naar de huidige situatie, de nieuwe regeling in het omgevingsrecht uitgelegd. Aan de orde komt welke regelingen worden opgenomen in het omgevingsplan. De verhouding met APV en het “vergunningvrij” bouwen met omgevingsplan worden uitgebreid en met praktische voorbeelden.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu).

Resultaat
Na de cursus kennen de deelnemers het wettelijk kader, de toepassing en het bereik van het gemeentelijk omgevingsplan. Ook “oude bekenden“ in het nieuwe recht als de aanlegvergunning en het voorbereidingsbesluit, worden uitgebreid behandeld.