Cursus Omgevingswet algemeen (1 dag)

De Omgevingswet voegt alle regels voor de fysieke leefomgeving samen in één wettelijke regeling. De wet is in 2016 aangenomen door de Eerste Kamer en afgekondigd. De invoering geschiedt door middel van de invoeringswet.

Opzet en inhoud cursus “De omgevingswet algemeen”
Gestart wordt met de belangrijkste wijzigingen, besproken aan de hand van de doelstellingen en uitgangspunten van de nieuwe wet. Het nieuwe instrumentarium komt aan bod zoals het gemeentelijk omgevingsplan en de omgevingsvisie. Tot slot wordt de gedragsverandering die bijvoorbeeld uitnodigingsplanologie vraagt besproken.

Doelgroep
Gemeenten, provincie, waterschap en Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD).
Leidinggevenden, medewerkers beleid (onder meer stedenbouwkundig, cultuurhistorisch, inrichting openbare ruimte), juridisch (beleids-)medewerkers, casemanagers, vergunningverleners (RO, Bouwen, Milieu), toezichthouders en handhavers (Algemeen, RO, Bouwen, Milieu).
Medewerkers van woningbouwcorporaties en vergelijkbare organisaties.

Resultaat
Na de cursus kennen de deelnemers de uitgangspunten en de doelstellingen van het nieuwe omgevingsrecht. Zij hebben intensief kennis gemaakt met het wettelijk instrumentarium en welke mogelijkheden dit instrumentarium biedt. Zij beseffen dat de omgevingswet een gedragsverandering vraagt.